Żerań - gdzie osiedla, skąd znikną drzewa? Dzielnica o sytuacji, a sprawa wycinki w prokuraturze.

Problemy, Żerań gdzie osiedla skąd znikną drzewa Dzielnica sytuacji sprawa wycinki prokuraturze - zdjęcie, fotografia
Anna Sadowska - blog 20/09/2017 04:32

Dzisiaj o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone „Realizacji budowy gazociągu dla potrzeb zasilenia w gaz ziemny bloku gazowo-parowego EC Żerań”. Na spotkaniu poruszane będa nurtujace mieszkańców kwestie wielkiej wycinki drzew. Dlaczego warto (a nawet trzeba) na nie przyjść?

- Za kilka miesięcy rozpocznie się wycinka drzew, jakiej Białołęka chyba jeszcze nie widziała, choć ostatnio próbowało ją przebić Dom Development. Na ten moment to jest wszystko, co wiemy. Temat nasadzeń drzew czy zagospodarowania terenów nad Kanałem Żerańskim to bliżej nieznana przyszłość, więc trzeba zrobić wszystko, żeby o nią zadbać. - tłumaczy Mateusz Senko z inicjatywy Ocalmy tereny nad Kanałem Żerańskim.

Dyskusja o wycinkach przed nami, dzień wcześniej dzielnica opublikowała dośc obszerny raport pokazujący sytuację na Żeraniu. Zbieg okoliczności? Chyba nie patrząc po wczorajszej komisji ochrony środowiska. Okazało się bowiem, że sprawą wycinki przeprowadzonej przez Dom Development zajmuje się prokuratura. Do tej sprawy powrócimy, a póki przedstawiamy zestawienie Dzielnicy. Zobaczcie:

Nowe drzewa na Żeraniu

Przeanalizowaliśmy wszystkie miejskie tereny pomiędzy ulicami: Płochocińską i Modlińską oraz Kanałem Żerańskim pod kątem możliwości zlokalizowania na nich zieleni. Z analizy wynika, że:

  1. Na działkach nr ew.: 11 i 12 z obrębu 4-06-11 (okolice bloku przy ul. Krzyżówki 36D) znajduje się miejsce dla maksymalnie 35 drzew. Jest to rezerwa na nasadzenia kompensacyjne wynikające z decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Głębockiej.
  2. Na części tymczasowego parkingu (znajdującego się u zbiegu ulic Kowalczyka i Krzyżówki) przeznaczonej w miejscowym planie na zieleń znajduje się miejsce dla maksymalnie 18 sztuk. Miejsce to zostało zaproponowane Dom Development jako nowa lokalizacja nasadzeń zastępczych. Grunt na tym terenie wymaga uprzedniej rekultywacji.
  3. Na terenie żłobka przy ul. Krzyżówki oraz wokół nieruchomości znajduje się miejsce dla 32 drzew. Także to miejsce zostało zaproponowane spółce Dom Development jako nowa lokalizacja nasadzeń zastępczych.
  4. Na skwerze przy ul. Kowalczyka/Krzyżówki jest miejsce dla kolejnych 5 drzew. W listopadzie 2016 r. posadziliśmy tu 40 roślin.

Urząd Dzielnicy zaprosi mieszkańców na wspólną wizję w terenie w celu określenia dokładnej liczby drzew wraz z ich lokalizacją i rodzajem. Podczas wizji będzie obecny przedstawiciel Wydziału Konserwacji i Środowiska posiadający stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki zielenią.

Dodatkowo, zgodnie z obietnicą złożoną mieszkańcom, uporządkowany zostanie tymczasowy parking u zbiegu ulic Kowalczyka i Krzyżówki. Najpóźniej do końca października zostanie wyrównany teren tymczasowego parkingu w części zarezerwowanej w miejscowym planie pod drogę. Jesteśmy po rozmowach z jednym z deweloperów budujących osiedle w pobliżu, który zobowiązał się wyrównać i uzupełnić ubytki nawierzchni na wskazanym terenie. Pozostała część parkingu, zgodnie z zapisami planu, zostanie przeznaczona pod zieleń (po wcześniejszej rekultywacji gruntu).

Ponadto Zarząd Zieleni m.st. Warszawy planuje przygotować projekt aranżacji i wykonać nowe nasadzenia w pasach 11 ulic Białołęki, m.in. wzdłuż ulic: Modlińskiej, Marywilskiej i Płochocińskiej.

Wszystkie tereny należące do m.st. Warszawy w granicach wyznaczonych ulicami: Modlińską i Płochocińską oraz Kanałem Żerańskim, które mogą być przeznaczone na zieleń i brak jest obiektywnych przeszkód w postaci podziemnych instalacji, czy bezpieczeństwa użytkowników dróg, zyskają nową roślinność.

Oprócz tego Zarząd Zieleni prowadzi rozmowy z jednym z deweloperów na temat sposobu zagospodarowania tzw. mini parku w rejonie zakola Kanału Żerańskiego przy ulicy Płochocińskiej. Inwestycja obejmowałaby teren od istniejącego osiedla Atal Marina do pierwszego wiaduktu kolejowego na zachodnim brzegu Kanału Żerańskiego.

Dodatkowy teren zielony, który ma zostać zagospodarowany przez innego dewelopera i nieodpłatnie przekazany na rzecz Dzielnicy do dyspozycji mieszkańców znajduje się nad samym Kanałem w rejonie ul. Modlińskiej.

W żadnej innej dzielnicy Warszawy inwestorzy prywatni nie partycypują w tak dużym zakresie w kosztach budowy infrastruktury wokół swoich inwestycji, jak to ma miejsce na Białołęce. Jest to jednak ze wszech miar uzasadnione tempem rozwoju dzielnicy i potrzebami dynamicznie zwiększającej się liczby jej mieszkańców. Dlatego Dzielnica, jeśli to do niej deweloperzy zgłaszają się z wnioskami o pozwolenie na budowę, negocjuje warunki partycypacji wychodząc z założenia, że funkcjonalne osiedle, które w efekcie tego porozumienia ma szansę powstać, to wizytówka prywatnego przedsiębiorcy i najlepsza promocja jego marki.

Decyzje o usunięciu drzew – chronologia faktów

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nieruchomości zlokalizowane między: ulicami Modlińską i Kowalczyka oraz Kanałem Żerańskim są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Dlatego też urząd nie miał podstaw do odmowy rozpatrzenia wniosku dewelopera o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, które kolidują z zamierzeniami inwestycyjnymi, zgodnymi z przeznaczeniem tego terenu. Warto dodać, że MPZP dla tego rejonu jest stosunkowo nowy - został uchwalony w 2014.

Na wniosek użytkownika wieczystego wydano trzy warunkowe decyzje:

  1. Decyzja nr 293 /2016 z dnia 14.09.2016r. zezwalająca na usuniecie 3 szt. drzew;
  2. Decyzja nr 308 /2016 z dnia 23.09.2016r. zezwalająca na usunięcie 518 szt. drzew (w tym 3 szt. dębów poprzez przesadzenie) – nasadzenia zamienne w liczbie 184 szt.

(w tym 121 szt. o obwodach pni co najmniej 16 cm oraz 63 szt. lip holenderskich o obwodzie pni co najmniej 35 cm - mierzonych na wys. 1m). Miejsce nasadzeń zamiennych na terenie inwestycji: 10 szt. lip (obwód pni co najmniej 35 cm) oraz 16 szt. innych drzew (o obwodzie pni co najmniej 16 cm), pozostałe drzewa będą posadzone na terenie wspólnot zlokalizowanych w Dzielnicy Białołęka;

  1. Decyzja nr 349 /2016 z dnia 10.10.2016r. zezwalająca na usuniecie 132 szt. drzew (w tym 3 szt. dębów poprzez przesadzenie) – nasadzenia zamienne w liczbie 48 szt. (w tym 30 szt. o obwodach pni co najmniej 16 cm oraz 18 szt. lip holenderskich o obwodzie pni co najmniej 35 cm - mierzonych na wys. 1m). Miejsce nasadzeń zamiennych na terenie inwestycji 15 szt. drzew (obwód pni co najmniej 16 cm), na sąsiadującej z inwestycją działce 5/9, obręb 4-06-10 – 3 szt. lip (obwód pni co najmniej 35 cm) oraz 16 szt. innych drzew (obwód pni co najmniej 16 cm), pozostałe drzewa będą posadzone na terenie wspólnot zlokalizowanych w Dzielnicy Białołęka.

Decyzja została wydana na podstawie analizy przedłożonej przez inwestora dokumentacji i ustaleń przeprowadzonych w terenie (protokół z oględzin) z przedstawicielem wnioskodawcy. W rezultacie inwestor zgodził się na posadzenie w ramach nasadzeń zastępczych roślin wyższych parametrach niż te ogólnie przyjęte. Standardem warszawskim w tego typu przypadkach jest sadzenie drzew o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 1 metra ok. 14 cm. Tymczasem drzewa, które deweloper ma posadzić w ramach rekompensaty przyrodniczej, mają liczyć w obwodzie od co najmniej 16 cm do co najmniej 35 cm.

Dodatkowo udało się uzgodnić z inwestorem przesadzenie na jego koszt 6 dębów o obwodach od ponad 70 do blisko 240 cm. Do tej kosztownej i trudnej operacji wybrane zostały rośliny w dobrym stanie zdrowotnym, które rokują na przyjęcie się w nowym miejscu. Dęby zostaną przesadzone po sąsiedzku w stosunku do miejsc, w których rosną obecnie.

Zgodnie z wydaną warunkową decyzją nasadzenia zastępcze lokalizowano w pierwszej kolejności na terenie inwestycji. Jednak nie dla wszystkich roślin, opisanych w decyzji, było miejsce na tym terenie. Dlatego też deweloper w uzupełnieniu wniosku wskazał tereny wspólnot mieszkaniowych w innych rejonach naszej dzielnicy do nasadzeń zastępczych dla pozostałych drzew. Urząd nie ma narzędzi prawnych do zobowiązania inwestora, aby lokalizował nasadzenia zastępcze na wskazanych przez nas działkach.

  1. dzielnicy Białołęka z pełną determinacją zabiegają o zieleń w rejonie Kanału Żerańskiego. To właśnie dzięki tej nieustępliwości doprowadziliśmy do unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego w części dotyczącej nasadzeń zastępczych. Do końca i z pełnym zaangażowaniem będziemy walczyć o powrót zieleni w tę okolicę. Wkrótce na zlecenie spółki GAZ SYSTEM mają się rozpocząć konsultacje społeczne na temat zagospodarowania terenu po zakończeniu budowy gazociągu. Zrobimy wszystko, aby okolice Kanału stały się takim miejscem, jakiego oczekują mieszkańcy. Do włączenia się w te działania zachęcamy też inne podmioty, m.in. inwestorów budujących osiedla po sąsiedzku.

Białołęka zielona nie tylko z nazwy

Rola zieleni w mieście jest nie do przecenienia. Oprócz eliminacji zanieczyszczeń i dostarczania tlenu, rośliny nawilżają powietrze i obniżają jego temperaturę w upalne dni. Odpowiednio rozlokowane stanowią naturalną ochronę przed wiatrem i nadmiernym hałasem. Tereny zielone to też miejsca odpoczynki i rekreacji oraz wizytówka naszej dzielnicy. Dlatego ochrona zieleni i planowanie nowych tego typu miejsc to jeden z priorytetów władz samorządowych Białołęki. Jako pierwsi wystąpiliśmy w obronie drzew wycinanych po nowelizacji przepisów w styczniu 2017 roku. Złożone zostały 4 doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na usunięciu dużej liczby drzew (w związku z art. 181 § 1 Kodeksu Karnego) a także 3 zawiadomienia na Policję o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w sprawie usunięcia drzew z terenów miejskich bez stosownego zezwolenia, a także możliwego zniszczenia siedlisk (naruszenie § 7 i § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)).

W przypadku zgłoszenia wycinki dębów w rejonie Winnicy Zarząd Dzielnicy Białołęka na podstawie ustaleń prokuratury w stosunku do właścicieli działek wszczął z urzędu postępowanie w związku z usunięciem drzew bez stosownego zezwolenia.

W lipcu Zarząd Dzielnicy Białołęka podjął uchwałę pozytywnie opiniującą ustanowienie sześciu dębów szypułkowych pomnikami przyrody. Coraz częściej udaje nam się nakłonić inwestorów do przesadzania najbardziej wartościowych roślin zamiast ich wycinania. http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-1535-przeprowadzka_osmiu_okazalych_debow.html

Władze dzielnicy zabiegają o kolejne tereny rekreacyjne. W ubiegłym roku taki teren został oddany do użytku w rejonie ul. Myśliborskiej. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano kwotę niezbędną do pozyskania brakującego gruntu i budowy parku wraz z wodnym placem zabaw w rejonie ul. Botewa (o ostatecznym kształcie i funkcjach zdecydują mieszkańcy podczas konsultacji społecznych). W porozumieniu z Lasami Miejskimi Warszawa powstał projekt leśnego obiektu turystycznego w rejonie Olesina, gdzie powstanie plac zabaw i ścieżka zdrowia. Jeszcze w tym roku zbudujemy wejściowy plac, na który złożą się: ławostoły, tablica informacyjna „witacz”, kosze na śmieci i stojak na rowery. Także w tym roku zaplanowaliśmy wykonanie projektu placu zabaw wraz z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych przy ul. Kupieckiej, realizacja inwestycji – 2018 r. W tym roku zaprojektujemy, a w następnym zrealizujemy inwestycję „Powiększenie placu zabaw przy ul. Portowej”. Istniejący teren zyska nowe nasadzenia i fontannę, w której będą mogły pluskać się dzieci.

Oprócz tego każdego roku realizujemy ciekawe projekty ekologiczne zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego. W tym roku wykonamy dwa tereny wypoczynkowe z placami zabaw i częścią zieloną: przy ul. Książkowej i przy ul. Polnych Kwiatów. Co roku w ramach budżetu partycypacyjnego doposażamy naszą białołęcką plażę przy moście im . Marii Skłodowskiej-Curie. W tym roku zostaną utworzone tam strefy relaksu wyposażone w leżaki i siedziska, a w kolejnym siłownia typu work-out.

Na przyszły rok nasi mieszkańcy wybrali projekty dot. głównie nowych nasadzeń drzew i krzewów. W różnych częściach Białołęki przybędzie 170 drzew i ok. 500 krzewów. W odpowiedzi na miejskie zanieczyszczenia w okolicy terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej powstanie ogród antysmogowy i aleja spacerowa z kolejnymi nasadzeniami, a na ekranach akustycznych mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie pojawią się rośliny pnące, których zadaniem będzie nie tylko pochłanianie zanieczyszczeń, ale również poprawa estetyki. W bezpośredniej bliskości Wisły powstanie strefa sportów miejskich, a w niej boisko do siatkówki plażowej, grill, ławki ze stołami, kosze na śmieci. Jednakże najważniejszą, największą i najdroższą inwestycją 2018 roku wybraną w budżecie partycypacyjnym będzie „Wodny plac zabaw” o wartości 1 mln zł, który powstanie w Parku Henrykowskim, a który został wybrany głosami mieszkańców w liczbie 2318.

Natomiast jeszcze w bieżącym roku wykonamy teren rekreacyjny „Ogrody Mehoffera”. W ramach tej inwestycji posadzimy nowe drzewa i krzewy, w miejscu, gdzie przebiega sieć ciepłownicza utworzymy łąkę kwietną oraz zamontujemy obiekty małej architektury: ławki, leżaki, biblioteka plenerowa i domki dla owadów. Dobra wiadomość dla mieszkańców jest też taka – że z planów sprzedaży wycofane zostały zadrzewione działki znajdujące się obok inwestycji „Ogrody Mehoffera”. Urząd Dzielnicy Białołęka wraz z Zarządem Zieleni planuje przeprowadzić z mieszkańcami warsztaty dotyczące zagospodarowania tego terenu.

W kwestii samego Żerania – aby chronić zieleń Zarząd Dzielnicy pozytywnie zaopiniował wniosek mieszkańców o ustanowienie użytku ekologicznego w części dot. działki 9/5, 10/3 (z wyłączeniem terenu projektowanej drogi), 12 z obrębu 4-06-10. Natomiast na posiedzeniu w dniu 15 września Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu znajdującego się na terenie inwestycji deweloperskiej w tym rejonie, aby objąć roślinę dodatkową ochroną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: UD

 

Żerań - gdzie osiedla, skąd znikną drzewa? Dzielnica o sytuacji, a sprawa wycinki w prokuraturze. komentarze opinie

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

WIELKA WYPRZEDAŻ SUKIENEK

WIELKA WYPRZEDAŻ MARKOWYCH UBRAŃ: SUKIENKI BALOWE, WESELNE, NA CO DZIEŃ ORAZ BIELIZNA. ZAPRASZAM DO SKLEPU K$D OUTLET. UBRANIA 100 ORYGINALNE- MARKI..


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez ibialoleka.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MPG MEDIA SP Z O O z siedzibą w Warszawa 02-761, Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"